Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5


Ecologisch
Bermbeheer

In 2022 is het contract met de gemeente NIET verlengd. Het werk is gegund aan Loonbedrijf De Samenwerking in Elsloo. Met hen hebben wij onderhandeld om het ecologisch berm- en slootbeheer alsnog te kunnen uitvoeren. Dit is gedeeltelijk gelukt. De Westhoek (regulier berm- en slootbeheer) en het ecologische beheeer langs de Vinkegavaartweg e.o. valt niet meer onder onze verantwoordelijkheid.

We hopen in 2023 het ecologische berm- en slootbeheer weer volledig op te kunnen pakken. We zijn hiervoor afhankelijk van de gemeente.

Wordt vervolgd....

 

 

Het onderhoud van de bermen zoals de gemeente dat gewoonlijk doet leidt tot eentonige begroeiing en veel onkruidzaden bij boeren in het land.

In 6 gebieden beheren wij de bermen nu zelf.


Het twee keer volledig maaien van de berm en het afvoeren van het maaisel heeft in de twee oudste projectgebieden (Vinkegavaartweg en de Ontginning) al geleid tot significant betere en mooiere bermen.
Dit project werd gesubsidieerd met ROM-gelden.
De latere uitbreidingen werden gesubsidieerd door SGB gelden (gebiedsgericht beleid).
Momenteel is het werk ons door de gemeente
gegund.

De leden die het maaiwerk op zich genomen hebben krijgen hiervoor betaald volgens reguliere loonwerktarieven.

Gebieden:
- Vinkega/De Hoeve

(Vinkegavaartweg,   Molenburen)
-
Ontginning
(Stadburen)
- Blesdijke/De Blesse
(Markeweg, Sasweg, Oosterbroekweg)
-
Oldetrijne/Sonnega
(De Meenthe, Sasweg, Merriemaden, De Weeren)
-
Steggerda
(Buitenweg, Hemweg)
- Ter Idzard
( )

 

Onze folder kunt u hier bekijken.

Rapport bermonderzoek (2015) door de heren Ph. J. Zeinstra en H.J. Jager.

Rapport bermonderzoek (2008) door de heren Ph.J. Zeinstra en H.J. Jager.

Het persbericht over de excursie van de gemeenteraad op 6 oktober 2007 naar de berm langs de Vinkegavaartweg vind u op: Vereniging (onder persberichten).

Voorlopige eindrapportage uit 2007:

AANLEIDING

 

------- Haalbaarheidsonderzoek 1998 door werkgroep Agrarisch Natuur beheer NLTO-afdeling Weststellingwerf
------- Overleg met gemeente Weststellingwerf over opstarten proef natuurvriendelijk berm- en slootonderhoud i.s.m. agrariërs
------- In 1999 gestart voor een periode voor 5 jaar
* De Hoeve; Vinkegavaartweg en Molenburen
* De Ontginning; Stadburen, Kooiweg, Ontginningsweg
------- Organisatie in handen van werkgroep Agrarisch Natuurbeheer NLTO Weststellingwerf i.s.m BoerenNatuur. De werkgroep is later omgevormd tot een zelfstandige vereniging:
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf (ANW)
------- In 2005 voor een periode van twee jaar uitgebreid met
* De Blesse; Sasweg, Nijksweg, Oosterbroekweg
*Oldetrijne; De Meenthe, Sasweg, Merriemaden, De Weeren
* Peperga; Buitenweg, Hemweg
------- In totaal: 80 deelnemers met ruim 26 hectare berm en ruim 58 kilometer sloot
.


DOEL

------- Herstel bloemrijke vegetatie in wegbermen
------- Bevorderen natuurvriendelijk slootkantbeheer op aanliggende boerenpercelen
.


MAATREGELEN

------ Twee keer per jaar maaien van berm over volle breedte
------ Afvoeren van maaisel zodat de berm verschraalt ten gunste van bloemrijke vegetatie
------ Direct na slootschonen afvoeren van slootgoed uit de berm


FINANCIERING

------ Gemeentelijke bijdrage voor regulier berm- en slootonderhoud
------ Meerkosten: 50% gemeente en 50% via ROM Zuidoost Friesland, afkomstig van Provincie Fryslân en Ministerie van LNV
------ Uitbreiding gefinancierd met SGB gelden (Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden
)

RESULTATEN

------- Aangezicht bermen veel netter:
* geen hoge grasgroei meer
* zwerfafval wordt met afvoeren gras ook twee keer per jaar opgeruimd
------- Afname gebruik gewasbeschermingsmiddelen: geen klachten van aanliggende agrariërs m.b.t. overwaaiende ongewenste plantensoorten.
------- Verschraling succesvol op de zandbermen in De Hoeve:
* grasopbrengst daalt
* bloemrijke vegetatie neemt toe
------- Afname grasgroei in Ontginning licht zichtbaar (klei/veengrond verschraalt veel minder snel)
------- Uitkomsten van inventarisatie op botanische waarden in 2002 door de heren Zeinstra en Jager bemoedigend. Eindevaluatie komt volgend jaar.
------- Minder onderhoud ook t.o.v. plaggen:
* bermen worden harder
------- Goede samenwerking tussen gemeente en ANW
------- Groeiende interesse bij agrariërs om serieus om te gaan met natuur- en landschap op en om het agrarische bedrijf
------- Goede PR
* voor Weststellingwerf
* voor de agrarische sector


CONCLUSIE

-------Burgers tevreden
-------Toeristen genieten
-------Agrariërs enthousiast
-------Natuur wordt rijker
------ Milieu wordt schoner
------ Gemeente kan op termijn extra kosten terug verdienen


VOORSTEL

------ Ecologisch bermbeheer door agrariërs voortzetten en uitbreiden

Citaat uit:
VEGETATIEONDERZOEK AAN WEGBERMEN DIE BEHEERD WORDEN DOOR DE WERKGROEP AGARISCH NATUURBEHEER WESTSTELLINGWERF
H.J. Jager & P. Zeinstra
januari 2004, Haulerwijk / Ter Idzard

Aanbevelingen

Bermen waarvan het maaisel wordt afgevoerd worden sowieso soortenrijker dan bermen waarop het (verhakselde) maaisel wordt achtergelaten. Het verdient daarom de aanbeveling het huidige beheer van maaien en afvoeren voort te zetten. De bermen kunnen het beste tweemaal (voorzomer en nazomer) per jaar worden gemaaid en afgevoerd. Deze beheersvorm heeft alleen zin wanneer geen bemeste grond en slootbagger wordt opgebracht. Voordelen zijn:
" Afname van onkruiden als Ridderzuring, Grote brandnetel en het vaak allesoverheersende Fluitenkruid.
" Afname van de gewasopbrengst zodat de berm op de duur slechts eenmaal per jaar gemaaid hoeft te worden.
" Uitbreiding en vestiging van, vanuit het oogpunt van natuurbeheer, waardevolle plantensoorten zoals Blauwe knoop, Grote pimpernel, havikskruiden, Muizenoor, Hengel en Tormentil.
" Soortenrijkere paddestoelenflora (vooral in lanen).
" Nog gevarieerdere bermbegroeiingen
.Vlasbekje

 


Vliegenzwammen


Gat gemaakt door een das op zoek naar
een muis?