Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

 

Nieuws

 

Onderzoek ganzenbeleid.

Februari 2008:
Het lijkt erop dat de problemen die zijn ontstaan in de nieuwe PSAN regeling voor het ganzenbeheer opgelost zijn. BoerenNatuur heeft overeenstemming bereikt met de overheid. Maar de verbeterde regeling moet nog worden goedgekeurd door Brussel.
De verwachting is dat de toestemming er komt voordat in de zomer weer opnieuw ingeschreven kan worden.

Persbericht 31 juli 2007:
Ganzenbeheer onder vuur

In Weststellingwerf zijn 37 agrariërs die meedoen aan het vrijwillige ganzenbeheer van de overheid. In ruil voor het aanbieden van rust, ruimte en voedsel aan overwinterende ganzen krijgen de agrariërs een financiële bijdrage. De rustperiode loopt van 1 oktober tot en met 1 april. Deze regeling is alleen van toepassing in zogenaamde ganzenfoerageergebieden. Na twee jaren van voorlopige vaststelling heeft de Provincie begin dit jaar deze gebieden definitief vastgesteld.


Voor Weststellingwerf betekend dit dat ongeveer 500 hectare niet meer onder deze regeling valt. Deze agrariërs zullen de hele winter maatregelen moeten nemen om de ganzen te verjagen en eventuele schade kunnen zij melden bij het Faunafonds. De overgebleven 26 agrariërs die nog wel met hun land in het ganzenfoerageergebied zitten kunnen, via Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, inschrijven op deze regeling.


Tijdens de laatst gehouden inschrijfdag heeft het bestuur echter gewaarschuwd voor de vernieuwde regeling. Het contract dat men afsluit met de overheid duurt nu zes jaar. Tijdens die zes jaar mag men
__ geen wijzigingen meer aanbrengen in de oppervlaktes van het bouwplan. Indien men intekent met 30,4 hectare grasland en 7,6 hectare maïsland zal men gedurende zes jaar telkens minimaal exact 30,4 hectare gras en 7,6 hectare maïs aan moeten bieden aan de ganzen. Aangezien de meeste melkveehouders het verbouwen van maïs gebruiken in dienst van de grasland verbetering wijzigen de percelen maïs vaak. En omdat niet elk perceel exact even groot is kunnen hier dus gemakkelijk oppervlakte verschillen in optreden die niet geaccepteerd worden door de overheid. De financiële gevolgen kunnen ernstig zijn.
__Een ander bezwaar tegen de vernieuwde regeling is het maximaliseren van de schadevergoeding. Werd voorheen de geleden schade door een erkend taxateur vastgesteld en vergoed, in de nieuwe regeling is een plafond ingesteld voor de schadevergoeding. Voor agrariërs waar de schade over het algemeen lager is dan het gemiddelde heeft dit geen gevolgen. Echter de agrariërs waar de ganzen bovengemiddelde schade veroorzaken krijgen dat niet meer volledig vergoed. Ook hier telt mee dat het contract voor zes jaar wordt afgesloten; gezien de ervaring van de laatste jaren verwacht men dat de ganzenschade sterk zal toenemen.

Mede dankzij het ganzenbeleid van de afgelopen jaren gaat het bijzonder goed met de ganzen. Het lijkt erop dat de overheid de financiële verantwoordelijkheid niet meer kan of wil dragen waardoor het beleid dus aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Na een uitvoerige discussie heeft eenderde deel van de betrokken agrariërs in Weststellingwerf besloten niet meer mee te doen aan het ganzenbeheer. Met hun weigering hopen zij ook extra steun te verlenen aan de druk die door BoerenNatuur, namens de Agrarisch Natuurbeheer Verenigingen in heel Fryslân, Drenthe, Groningen en Flevoland, wordt uitgeoefend op de overheid om deze regeling te wijzigen in een regeling die toegesneden is op de dagelijkse praktijk van het boerenbedrijf
.


 

 


Nieuws n.a.v. de inschrijfdag op 9 juli 2007:


De regeling werd 15 juni 2007 opengesteld. De datum van de inschrijfdag voor Weststellingwerf was 9 juli 2007 om 13.30 uur in het dorpshuis te Oldetrijne. Alle leden kregen hiervan persoonlijk bericht.

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft de 6-jarige ganzenpakketten voor de PSAN vastgesteld. In die regeling zitten vier knelpunten waartegen BoerenNatuur, mede namens onze Vereniging, bezwaar maakt.

1) In de variabele vergoeding voor opbrengstderving is nu een plafond opgenomen. Er zijn gebieden waarvoor deze bedragen lager zijn dan de werkelijk geleden schade.

2) Gewasrotatie (bijvoorbeeld gras-maïs) wordt belemmerd. Weliswaar mag nu wat betreft de plaats geschoven worden met de verschillende beheerspakketten, maar niet in oppervlakte. En percelen zijn nu eenmaal nooit precies even groot.

3) Kortlopende pacht en grondruil is niet toegestaan.

4) Afbrokkelend vertrouwen. Het vertrouwen in de SAN neemt af. Dit is onder andere het gevolg van intensieve en tegenstrijdige controles, een weinig inzichtelijk sanctioneringsbeleid, soms zeer zware sancties, het niet tijdig betalen van de voorschotten en vertraging bij het afhandelen van aanvragen en mutaties.

Wij hopen voor de openstelling van de regeling op 15 juni a.s. antwoord te hebben van de Provincie aangaande bovenstaande knelpunten.

(Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie is bijgewerkt tot 1 mei 2007)

 

 

 


Pakketten 2007:

Grasland 3360

----De beheerseenheid bestaat uit grasland.
----
Op 1 november moet er minimaal 500 kVEM grassnede aanwezig zijn.
---- Na 27 oktober mag er niet meer gemaaid of gebloot worden tenzij het gras te lang is om ganzen op te vangen. Dan mag tot 1 november nog gemaaid of gebloot worden.
---- Melkvee mag tot 15 november in de wei, mits er 500 kVEM grassnede staat tussen 1en 15 november.
---- Beweiding met paarden, schapen, jongvee mag van 1 november tot 1 februari, tot 0,45 GVE per hectare. Wordt na 1 februari nog geweid dan worden die percelen niet getaxateerd en wordt geen variabele inkomstenderving uitgekeerd.
---- Tussen 1 oktober en 1 april mogen er geen handelingen verricht of toegelaten worden die de foerageerfunctie voor ganzen en/of smienten negatief beïnvloeden.

----Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan tot 1 februari.
----Minimale omvang beheerseenheid is 0,50 hectare.
----De beheerseenheid kan in locatie wijzigen (moet op kaart aangegeven worden. Kopie van de kaart moet op bedrijf aanwezig zijn) Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode: van 1 oktober tot 1 april.

Vergoeding:
De vaste beheervergoeding bedraagt €
102,- per hectare. Het variabele deel is afhankelijk van de geleden schade maar bedraagt maximaal €139,00. De totale maximale vergoeding bedraagt dus € 241,33 per hectare.

Bouwland 3370

---De beheerseenheid (min. 0,50 ha.) bestaat uit bouwland.
---Tussen 15 november tot 1 april moet de begroeiing bestaan uit winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst, winterrogge of graszaad.
---Niet beweiden. Tussen 1 oktober en 1 april geen handelingen verrichten of toelaten die foerageerfunctie negatief beïnvloeden.

----Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan tot 1 februari.
----De beheerseenheid kan in locatie wijzigen (moet op kaart aangegeven worden. Kopie van de kaart moet op bedrijf aanwezig zijn) Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode: van 1 oktober tot 1 april.


Vergoeding:
Vaste vergoeding van €48,- per hectare. Vermeerderd met het schadedeel is de maximale vergoeding €390,- per hectare.

Grasgroenbemester 3380

----De beheerseenheid (min. 0,50 ha.) bestaat uit bouwland.

----Tussen 1 oktober tot 1 april moet de begroeiing bestaan uit Italiaans raaigras, Engels raaigras, snijrogge of een mengsel van deze gewassen.
----Op 1 november moet de grasgroenbemester 500 kVEM voedingswaarde hebben.
---Niet beweiden. Tussen 1 oktober en 1 april geen handelingen verrichten of toelaten die foerageerfunctie negatief beïnvloeden.

----Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari.
----De beheerseenheid kan in locatie wijzigen (moet op kaart aangegeven worden. Kopie van de kaart moet op bedrijf aanwezig zijn) Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode: van 1 oktober tot 1 april.


Vergoeding:
Vaste vergoeding van €252,- per hectare. Er is geen schadevergoeding mogelijk.

 

Grasgroenbemester op maisland 3390
----De beheerseenheid (min. 0,50 ha.)bestaat uit maïsland.
----De groenbemester moet voor 1 november zijn gezaaid en bestaan uit Italiaans raagras, Engels raaigras, snijrogge of een mengsel van deze gewassen.
----De grasgroenbemester mag pas na 1 april worden ondergeploegd.
---Niet beweiden. Tussen 1 oktober en 1 april geen handelingen verrichten of toelaten die de foerageerfunctie negatief beïnvloeden.

----Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan tot 1 februari.

Vergoeding:
Vaste vergoeding van €252,- per hectare. Er is geen schadevergoeding mogelijk.

Onderstaande zin komt uit de regeling van 2006. De juiste (complete!) informatie hierover heb ik op dit moment (1 mei 2007) nog niet. Eventueel navragen bij BoerenNatuur.

Schade die na 1 april wordt aangericht door grauwe ganzen, kolganzen en smienten wordt niet vergoed en daarom zullen zij moeten worden verjaagd en bejaagd. De schade die na 1 april nog ontstaat door brandganzen, (kleine) rietganzen of rotganzen wordt aanvullend getaxateerd en vergoed. Najaarsschade wordt in elk geval vergoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek door Dave Derks

 

Wij zijn benaderd door de heer Dave Dirks met de vraag om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer voor ganzen en smienten.

De heer Dave Dirks studeert aan de Universiteit van Wageningen. Het onderzoek maakt deel uit van een studentenonderzoek van Wageningen Universiteit en wordt in samenwerking met het LEI (Landbouwkundig Economisch Instituut) uitgevoerd.

Het onderzoek richt zich op de redenen van agrariërs om wel of niet mee te doen aan de regeling en de inpasbaarheid van de verschillende ganzenpakketten in de praktijk. Met als doel een goed bruikbare en wellicht verbeterde subsidieregeling.

Als bestuur hebben wij besloten om onze medewerking te verlenen en de verantwoordelijkheid genomen om uw adres, uitsluitend voor toezending van deze vragenlijst, beschikbaar te stellen aan de heer Dirks.
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op onze website.
Wij hopen van harte dat alle aangeschrevenen de tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Begeleidende brief van Dave Dirks:
Onderzoek deelname aan de PSAN voor ganzen en smienten binnen aangewezen foerageergebieden

Sinds het jaar 2005 is het mogelijk om binnen aangewezen foerageergebieden voor ganzen en smienten deel te nemen aan een ganzengedoogovereenkomst, ook wel genoemd Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer voor ganzen en smienten. Nu deze regeling in werking is getreden is het van belang te onderzoeken waarom agrariërs al dan niet gebruik maken van de regeling.

Leden van de agrarische natuurvereniging die ganzenpakketten hebben afgesloten en leden die geen ganzenpakketten hebben afgesloten maar hiervoor wel in aanmerking komen, ontvangen een korte vragenlijst. Bij een hoge respons kan een betrouwbaar beeld worden verkregen waarom wel of geen gebruik wordt gemaakt van de regeling. Ook wordt meer inzicht verkregen in de inpasbaarheid van de verschillende ganzenpakketten in de praktijk.